Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17009]

(174)a02-15
Friedmann
Faiwel
Friedmann
Faile Weiss / Eva Danclawitz
Elias Friedmann x Gaja Debora N.N.
circa 1838
Makowa Polen
25-05-1907
5667
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
akte van overlijden Den Haag nummer 1730 dd 26-5-1907 
2013/01/07
reinier