Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[17034]

(174)a03-19
Hijmans
Sara
Hijmans
Bernard Hijmans x Kaatje de Groot
22-04-1892
5652
Den Haag
15-06-1911
5671
Den Haag
Den Haag (Wassenaar)
gezinskaart ouders archief gemeente Den Haag 

dochter van (174)a12-05, zuster van (174)a07-04
2018/11/26
moshe_m