Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3938]

(101)39
4
Cohen ( de Kadt)
Raphael ( Roelof)
Raphael z.v. Azri'el Cohen Tsedek
Cohen (de Kadt)
1)-Eva Soesman de Roos & 2)-Sara v. Zwanenburg
Israel Cohen (Cats) & Johanna Simons
??-03- 1778(zie opm.)
Oss
25-07-1859
23 Tammoez 5619
Oss
Geffen
26-07-1859//24 Tammoez 5619
והייתה להם לנחלה אני נחלתם
פ"נ
איש ישר הלך בתמים
משביע לרחוקים ולקרובים
ותרן חי בממנו
באמונה משאו ומתנו
ה"ה רפאל בן עזריאל
כהן צדק מגזע קדושים
שהלך לעולמו ביום ב כ"ג תמוז
ונקבר ביום ג שלאחריו
בשנת
ותעמיד לגורלך לקץ הימין

ת נ צ ב ה 
En (dit) zal hun tot erfenis zijn;-Ik ben hun erfenis (1)
Hier Rust
Een rechtschapen man die ingetogen wandelde
Die zowel zijn naasten als van verre komenden verzadigde
Die zijn leven richtte op het geven van giften uit zijn vermogen (2)
Betrouwbaar in het onderhandelen
Deze is Rafa'el zoon van Azri'el
Rechtvaardig priester van heilige afstamming
Die naar zijn Eeuwige Wereld ging op maandag 23 Tammoez
En werd begraven op dinsdag de 23e daarop volgend
In het jaar
En gij zult opstaan voor uw lot tegen het einde der dagen(3)

T N Ts B H 
Tevens werd gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker(*)  -pag.152-153. 
(In dit boek is dit graf nr.39) 

(1)-Ezechiel 44:28.Dit heeft betrekking op de Cohen status (uit de Levietenstam) van de overlijdene.
De Levieten hadden geen erfdeel in het Land van Israel.

Deze spreuk is te volle (vertaling Statenbijbel):-

"Dit nu zal hun tot een erfenis zijn: Ik ben hun Erfenis; daarom zult gij hunlieden geen bezitting geven in Israel; Ik ben hun Bezitting."
(*)-De verwijzing van Becker (*) als variant op Psalm 37:18 als primaire bron voor deze spreuk is niet goed gekozen.

(2)-De betekenis en bron van deze regel is niet duidelijk.Mogelijk is hier een verwijzing te vinden naar Midrash Echa.Zeker is de bron hiervoor niet Tenach.
Becker(*) vertaalde:-"Geld offerde hij op gulle wijze", wat naar het schijnt hierin niet te lezen valt.
Wat de juiste vertaling ook mag zijn, is het volgens Becker (*) in noot (2) op pagina 152 een verwijzing naar het feit dat Rafael Cohen in 1830 een bedrag van 200 gulden beschikbaar stelde uit een totaalbedrag van 1600 gulden benodigd voor de bouw van de synagoge te Oss.

Mogelijk zijn er twee andere betekenissen, die door onze onderzoekers naar voren geschoven worden, en hoewel hieraan geen zekerheid gevende, de voorkeur hebben:-

(a)-  ותרם ח"י בממונו , wat dan moge betekenen, dat hij offerde van zijn bezit (een algemene traditie is bij het oproepen voor de Toralezing bedragen te sjnoderen (te offeren) met een waarde van chai [=levend] (18) guldens, euro, roebel, dollar, etc);

(b)-een andere optie is,  dat er staat 'הי   m.a.w. het was hem een gebruik om te offeren.
Hierbij moet dan rekening gehouden worden dat er sprake kan zijn van een "drukfout" , wat niet uitgesloten is, omdat het Hebreeuws op de steen ook op andere plaatsen niet feilloos is.

Zo staat er bv.  zo bijv. ותעמיד לגורלך i.p.v. ותעמוד לגורלך


(3)-Daniel 12:13. Letters uit deze spreuk geven de letterwaarde (5)619 van het overlijdensjaar weer.

De vertaling alhier wijkt ook elders hier en daar  af van die van Becker (*) 
op pag.153.

 [Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Akte #60 Oss 25-07-1859

Uur van overlijden 4 uur 's morgens

Leeftijd bij overlijden 79 jaar

Vlg. deze leeftijd zou zijn geboortejaar ong. 1780 moeten zijn geweest.

De bron voor het geboortedetail mrt 1779 is Becker (*)-pag.152-die hiervoor verwijst naar de Acte van Bekendheid(Acte de Notoriete) dd. 28-05-1811 Oss in de huwelijke bijlagen van het huwelijk te LIth op 04-06-1811

 

Hij was de echtgenoot van (101)41 in eerste huwelijk en de vader van (101)21 en (101)76

Becker (*) op pag.152 geeft aan-onder verwijzing naar diverse aktes-onder hoeveel diverse namen hij bekend stond:-
Cohen Rudolphe
Cohen Rafael
Cohen Rouland
de Kadt Roelof
Cohen Roelof

Overlijdensdetails echtgenote:-

Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6132
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 53
Overledene Eva Soesmans de Roos
Overlijdensdatum: 15-06-1853
Vader Soesman de Roos
Moeder Roos Salomons
PartnerRoelof Cohen
Relatie: Echtgenote van
2015/09/06
bnnch