Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[52981]

(202)05-1
3
Pinto
Naatje Levie
1) - Pinto-2)- Eliazar (Goubets)
1)-Simon-Salomon-Samson David- 2) -Isaac Eliazar-Goubets
1764
Maarssen
11-09-1843
16 Eloel 5603
Middelburg
Middelburg (Walensingel)
13-09-1843//18 Eloel 5603
פ"ט
מרת הנה אלמנת איצק
גויבץ ז"ל נפטרת יום ב' ט"ז
אלול ונקברת יום ד' ח"י בו
תר"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה
hier is geborgen
mevrouw Hanna weduwe van Itsak
Goibets zijn herinnering zij tot zegen., overleden op Maandag 16
Eloel en begraven op Woensdag de 18de daarvan
5603
T.N.Ts.B.H.
Bij de begraafdatum (18) zijn de letters die de cijferwaarde geven -yoed-chet van plaats verwisseld, zodat het woord chay (chet-yoed)=levend onstaat.
Naatje Pinto overleed te Middelburg op 11 Sep 1843, 79 jr.oud, geb. te Maarssen, wonend te Middelburg, weduwe van Izaac Eliazar Goubets. Aangever van overlijden: Levie Jacob Pinto, 42 jr.oud, wonend te Middelburg, schoonzoon.

Haar geboortejaar is teruggerekend van haar leeftijd bij overlijden.
Exacte geboortedetails zijn niet bekend.


Zij gehuwd met (202)15-5 (voor beiden tweede echt)

Zij was tweemaal gehuwd: 1)- met Simon/Salomon/Samson David in ongeveer 1786; 2)- met Isaac Eliazer/Goubets in 1794 te Amsterdam (dtb 760/517). Volgens opgave bij de huwelijken van haar kinderen was haar 1ste man overleden te Middelburg op 2 Dec 1789.
Matje Marcus Boas, 1ste echtg. van Isaac Eliazer was ovl. te Middelburg op 3 Apr 1793; Isaac Eliazer zelf op 22 Jun 1810 te Middelburg.

Uit haar 1ste echt zijn 3 kinderen bekend, die de naam Pinto voerden.
Uit haar 2de echt zijn een dochter en zoon bekend.

Haar 2de echtgenoot was eerder gehuwd geweest met Matje Marcus Boas (ongeveer 1784).
Twee van de kinderen uit haar 1ste echt huwden met twee van de kinderen uit de 1ste echt van haar 2de echtgenoot.

kinderen:
- Mozes Simon Pinto (202)11-4, geb. te Amsterdam op 1 Oct 1786, ovl. te Middelburg op 20 Sep 1826, 40 jr.oud, echtg. van Judik Izaak Eliazer; huwt te Middelburg op 22 Nov 1821, 35 jr.oud, zoon van Simon David, ovl. & Naatje Levie Pinto met Jetje Izak Eliazer (202)38-4, geb. te Middelburg op 18 Jan 1785, dochter van Izak Eliazer, ovl. 22 Jun 1810 & Matje Marcus Boas, ovl. op 3 Apr 1793, beiden ovl. & begraven te Middelburg.
- Levie Simon Pinto (202)35-8, geb. Amsterdam 1787, ovl. te Middelburg op 2 Maart 1862, 74 jr.oud, zoon van Simon Pinto & Naatje Levie Pinto, wedn. van Kaatje Izak Goubets; huwt op 2 Oct 1823 te Middelburg, 36 jr.oud met KaatjeEliasar [Goubets] (202)37-7, uit Middelburg, 32 jr.oud, dochter van Isaac Eliasar & Matje Marcus Boas. Een zoon uit dit huwelijk, Isaac Levi Pinto ligt op (202)39-5
- Elisabeth Simon Pinto, geb. te Amsterdam in 1790, ovl. te Amsterdam op 16 Aug 1845 (uittreksel uit registratie te A'dam op 18 Aug in Middelburg), 55 jr.oud, dochter van Simon Pinto & Naatje Pinto, wed. Philip Meijer Neter; huwt op 23 Feb 1825 te Amsterdam, 35 jr.oud, dochter van Simon David, ovl. & Annaatje Levij Pinto, met Philip Meijer Neter, 34 jr.oud, zoon van Meijer Philip Neter, 66 jr. & Sierla Isaac Sadok. Philip Meijer Neeter overleed op de 31ste van de maand Augustus 1839 binnen de stad Middelburg te half tien ure des avonds, 47 jaren oud, echtg. van Elisabeth Simons Pinto. Hierover nog het volgende bericht uit de Middelburgse courant van 3/9/1839: 'Zaturdag avond, omtrent half tien ure, is, in de nabijheid der bellingbrug alhier, een manspersoon van ongeveer 47 jaren, uit hoofde der donkerheid en deszelfs gebrekkig gezigt, in de kaai gevallen, en hoezeer hij op zijn geroep, door Jozeph Raam, scheepstakelaar, en Hendrik Noordlander, stads-bootsman, die zich in het water wierpen, spoedig is gered geworden, en de kuur voor drenkelingen, door den heer J.H.Cornielje, heelmeester alhier ter stede, oogenblikkelijk bij hem is aangewend, zijn deze hunne menschlievende pogingen om den in het water gevallene in het leven te behouden, vruchteloos geweest; zodat gemelde person, hoewel bij het uit het water halen nog teekens van leven gevende, is bezeken. De verongelukte was alhier woonachtig en bij ieder gekend en geacht als een braaf huisvader en werkzaam burger'.

Uit Naatje Pinto's 2de echt:
- Saartje Isaak Eliazar (202)31-01, geb. te Middelburg in 1798; huwt te Middelburg op 23 Jun 1825, 26 jr.oud, dochter van Isaak Eliazar & Maatje[!] Levie Pinto, met Levie Jacob Pinto, uit Utrecht, 24 jr.oud, zoon van Jacob Pinto & Aagje Hartog. Zij zijn de ouders van Jacob Levi Pinto (202)39-3
- Jacob Isaak Eliazar (202)12-7, geb. te Middelburg in 1800, ovl. op 24 Jul 1823.
2023/02/19
bnnch