Het Stenen Archief - Only completed research

[13476]

(173)087
5
Visser
Simon Ephraim
Simon z.v. Ephraim
Claartje Schaap
Ephraim Levie Visser & Kaatje Herschel
05-02-1796
26 Shevat 5556
Amersfoort
07-05-1859
3 Iyar 5619
Amersfoort
Amersfoort (Bloemendalsestraat)
08-05-5619//4 Iyar 5619

ציון לנפש

איש יקר ונכבד מהולל בשערים

פרנס ומנהיג היה לעדתו בצדק ובמישרים

פארוהו בני עמו וכבדוהו שרים

זכרו לא יסוף עד דור דורים

בתורת ה' היה חפצו ולתורתו קבע עתים

כפו פרש לעניים וידיו שלח לאביונים

כבד את ה' מהונו

אל תקרא מהונו אלא מגרונו בסוד עלה וישרים

ה"ה כהר"ר שמעון בן

כ"ה אפרים פיססער

ששקעה שמשו בליל ש"ק ג' אייר

והמ"כ למחרתו ד' בו

שנת תהי נפשו צרורה בצרור החיים לפ"ק

 

 

vermelding van een ziel

een dierbaar en ge'eerd man geloofd in de poorten

parnas en leider was hij voor zijn gemeente in rechtvaardigheid en rechtzinnigheid

zijn volksgenoten praalden hem, en vorsten eerden hem

zijn herinnering zal tot in generaties niet verdwijnen

in de leer Gods was zijn interesse, en hij bepaalde vaste tijden voor zijn leer

zijn handpalm spreidde hij naar de armen en zijn handen zond hij naar de behoeftigen

hij vereerde de Eeuwige met zijn gelden

(lees dit niet zijn gelden, maar maar uit zijn keel (*) , die verborgen rechtstreeks naar Boven ging) (**)
 

z

dit is de rabbijn rabbi Shimon zoon van

de heer Ephraim Visser

wiens zon neerdaalde op de avond van de Heilige Shabbath 3 Iyar

en de rust in ere was de volgende dag de 4de daarvan

van het jaar 'moge zijn ziel gebundeld worden in de bundel des levens' 

(5619)

 

 

het jaargetal wordt gegeven door de vette letters in de laatste zin van de steen.

(*)-Tot hier verwijst deze regel naar de uitleg Rashi op Spreuken 3:9
(**)-Wat de bron hiervan is, is niet duidelijk, en meer dan 1 uitleg is mogelijk.

Voorgesteld wordt:-
a)-als boven-"die verborgen rechtstreeks naar Boven ging"
b)-het woord ayin-lamed-hee kan mogelijk betekenen niet "opstijgen" maar "offer".
Onder verwijzing naar een citaat van R' Pinchas ben Ya'ir in het moesarboek Mesilath Jesjarim is de betekenis dan  min of meer "in de geest van het offer en de gerechtigen"

aangifte op 7 Mei 1859 in acte 121 van het overlijden op 7 Mei van Simon Ephraim Visser, 63 jr.oud, koopman, echtg. van Claartje Schaap, wonend alhier, zoon van Ephraim Levie Visser & Kaatje Herschel, beide ovl. Aangevers: Mozes Abraham Levits, koster, 57 jr en Benjamin Levits, koperslager, 26 jr, bekenden.

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden-'s nachts om half een.

hij was besneden op 12 Feb 1796: Simon Fisjel ben Efraim, in de sjoel in Amersfoort. (onbekende besnijder in Besnijdenissen en Geboortes in Amsterdam 1697-1811, Jits v.Straten)

Op grond hiervan werd de geboortedatum vastgesteld.


Echtgenoot van (173)141, zoon van (173)089 en (173)042, vader van (173)039, broer van (173)015, schoonzoon van (173)088, zwager van (173)007. 

Zijn huwelijk was op 1 Nov 1820 in Amersfoort: Simon Ephraim Visser, 26 jr, zoon van Ephraim Visser & Kaatje Herschel, en Claartje Hijman Schaap, 27 jr, dochter van Hijman Levie Schaap & Maria Abrahamson.
2017/11/09
bnnch