Het Stenen Archief - Only completed research

[3593]

(101)88
4
Leeuwen, van
Elisabeth(Betje)
van Leeuwen
Izaak van Dijk
Levie van Leeuwen & (Elsche) Leentje Menasse
16-12-1822
2 Tevet 5583
Ravenstein
16-01-1880 (zie opm.)
4 Shevat 5640 (zie opm.)
Alem
Geffen
NAGEDACHTENIS
Van 
Wijlen 
BETJE van DIJK
Geboren van LEEUWEN
Overleden
4 Sewat 
17 Januari
5640
H.A.R.I.V.
פ"נ
אשה ישרה במעשיה
לתורה הוליכה בניה
לעני ואביון שלחה ידיה
צדקתה תגן עליה
ה"ה מרת שרה פערלא
אשת המנוח כ"ה
יצחק פאן דייק זצ"ל
נפטרת יום ש"ק
ד שבט תר"מ לפ"ק
ת נ צ ב ה 

Hier Rust
Een vrouw, rechtschapen in haar daen,
Zij voerde haar zonen naar de Tora,
Naar de arme en de noodruftige str3ekte zij haar handen uit,
Haar rechtvaardigheid zal haar tot schild zijn,
Dit is mevr. Sara Perele
De vrouw van wijlen de ge'eerde heer
Yitschak van Dijk, de herinnering aan een rechtvaardige zij tot zegen,
Overleden op de dqag van de Heilige Shabbath
4 Shevat 5640
T N Ts  B H
In het boek:-
"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
pag. 130-131- is dit grafsteen #88
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #30 Ravenstein 18-12-1822
Reg.nr #6505-Periode 1822

Overlijden:-
Overlijdensakte kon niet getraceerd worden.Mogelijk is deze verloren gegaan.
Het uur en plaats van overlijden kon echter worden vastgesteld uit de bijlagen bij het huwelijk van dochter Antje in 1885. Het uur van ovl. wordt daar niet aangegeven
Becker(*) geeft eveneens aan-pag.130-noot 7- dat zij te Alem overleed op 16-01-1880 (dit is tot zonsondergang 3 Shevath 5640).

16-01-1880 was een vrijdag, en aangenomen mag worden, dat zij op vrijdagavond, na het invallen van de Shabbath overleed , zoals de steen aangeeft.


Zij was de echtgenote van (101)04
Verm. was zij een dochter van (101)10 
2015/10/12
bnnch