Het Stenen Archief - Only completed research

[4608]

(104)013
5
Cracau(Krakou)
Abraham
Avraham z.v. Avigdor
Eva Salomon
Victor Cracau & Matje Soloms
ca. 1748
Solen (Groot Hertogdom)
14-04-1813
14 Nissan 5573
Elburg
Elburg
14-04-1813//14 Nissan 5573

וישכם אבהרם בבקר
פ"נ
איש ישר וכשר כל ימים
הולך ביראת ה משכים
ומעריב לב"ה ה"ה כ"ה אברהם
ב"ר אביגדור זצ"ל נפטר
ונקבר בש"ט יו"ב ע"פ תקע"ג

ת נ צ ב ה 
לב"ה = לבית הכנסת
י"ב הוא יום בכורות דהיינו תענית בכורות לפני פסח
En Avraham stond 's morgens vroeg op.
Hier Rust
Een man, rechtschapen en zuiver
Al zijn dagen gaande in Godsvrezendheid .
Vroeg opstaand en in de avond gaande naar de synagogue ,
Dit is de ge'eerde heer Avraham zoon van de heer Avigdor de herinnering aan een rechtvaardige zij tot zegen.
Hij overleed en werd begraven met goede naam op de vastendag der eerstgeborenen, de vooravond van Pesach 5573

T N Ts B H 

Bovenspreuk:-Genesis 22:3 

Bij de bewerking werd tevens gebruikt gemaakt van de uitgave "De Joodse begraafplaats te Elburg 1803-1974"-uitgave #550 van de NKvJG-Baarn 2000 .(de vertaling aldaar werd bijgesteld)
[De in deze bron vastgestelde overlijdensdatum is volkomen onjuist.Dit als gevolg van het feit dat  de afkorting בע"פ werd geinterpreteerd als de vooravond van Purim terwijl in feite dit de afkorting is י"ב ע"פ-dwz de (vasten) dag der eerstgeborenen op de vooravond  van Pesach.De hieruit afgeleide datum-zowel burgerlijk als Hebreeuws-is aldaar dus geheel foutief.]

Aanvullende uitleg inz. de vastendag der eerstgeborenen:-

Erev Pesach is n.l. תענית בכורות (vastendag der eerstgeborenen) de dag waarop de eerstgeborenen vasten, ter herdenking van מכת בכורות  (de plaag van de dood der eerstgeborenen in Egypte ) waaraan zij ontkwamen. Het gebruik is echter, dat ze ook daaraan ontkomen door middel van het eindigen van het leren van een masechet van de Gemara (een hoofdstuk uit de Talmud), feestelijk genoeg om niet te hoeven vasten.


[Bron:-wiewaswie.nl]
Overliijden:-
Akte #11 Elburg 14-04-1813
Uur van overlijden 8 uur 's morgens.

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden(65 jr.)

Hij was de vader van (104)019

Deze overledene en zijn bruid figureren ook in de Amsterdamse Asjkenazische DB in het Akevoth Archief, omdat zij tna'im risjonim aangaan in Amsterdam op 22 Chesjvan 5537 (t.r.acte 5537/10): 

Awraham ben hr"r Avigdor en Sjeva bat Sjalom z"l, geaccompagneerd door Zalman ben Nathan Titene.

Verder hebben zij in 1781 en 1790 een stilgeboren kind.

2020/06/29
bnnch