Het Stenen Archief - Only completed research

[50646]

(198)024
5
Graanboom
Izak
Aharon Moshe Jitschak z.v. Avraham
Rachel Ruchama Wolf Cohen-Kogel
Ja(c)ob Abraham Graanboom (Granbom) & Elsa Hoffinghoff
circa 1738
Linkoping, Zweden
10-03-1807
30 Adar I 5567
Amsterdam
Overveen
12-03-1807 // 2 Adar II 5567
Geen Nederlandse tekst
De twee eerste woorden in het Hebreeuws staan in een opengeslagen boek.
Reden: rabbijn Graanboom publiceerde een boek in het Hebreeuws met deze titel "Kroost van Izak" waarin dus zijn naam Izak is opgenomen.

זרע יצחק (1) (2)
את מצבת קבורת (3)
אדוננו מורינו ורבינו
אב"ד ור"מ דקהלתינו
הנודע שמו בישראל (4)
בשם הגאון הצדיק החסיד
מוהר"ר אהרן משה יצחק בן
כ"ה אברהם זצוק"ל רועה צאן (5)
עדת ישרון (6)
גאה וגאון השליך נגד והצנע הולכתו (7)
רק לאמונה גבר בארץ להורות עם ה' את
הדרך אשר ישכון אור (8) להטות לבבם
ליראת ה' כל הימים ולגלות למוסר אזנם (9)
ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל (10)
אף אם הציון הלז יכסה את גויתו
אהבתו תישאר תקועה בלבינו כי
בזרע יצחק (2)(1) עוד יאיר שמשו
ואור חכמתו ותורתו לעד בעולם.
ואתה בן אדם העובר עמוד! ותרד
עיניך דמעה כי הושלח בארץ תפארת
ישראל (11), אהה! לגויה במחוגה אלהים
מתוארת (12)
ה' אמר לשכון בערפל (13) אבד חסיד מן
הארץ (14) ואיננו כי לקח אותו אלהים (15) לחזות
בנועם ה' ולבקר תמיד בהיכלו:(16) הלך
לחיי עד ביום ג' א דר"ח אדר שני
ונקבר ביום הא' ב' אדר שני
שנת תקס"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה

הערות. לעתים השימוש בחלק מדברי הפסוק ולעתים במשפט מותאם מבוסס על דברי הפסוק.

1. על שם ספרו "זרע יצחק"
2. לפי בראשית כא יב
3. לפי בראשית לה כ
4. לפי תהלים עו ב
5. לפי בראשית ל לו ועוד, תהלים ק ג  = מנהיג הקהילה
6. שם הקהלה לפי דברים לג ה ועוד
7. מיכה ו ח
8. איוב לח יט
9. איוב לו י
10. תהלים עח ה
11. איכה ב א
12. ישעיהו מד יג ( מחוגה - מקום יחידי בתנ"ך)
13. מלכים א ח יב
14. מיכה ז ב
15. בראשית ה כד
16. תהלים כז ד בלי המלה תמיד
17. תהא נפשו צרורה בצרור החיים לפי שמואל א כה כט


Kroost van Jitschak (1) (2)
Dit is de gedenksteen op het graf van (3)
onze heer onze leraar onze rabbijn
hoofd van het rabbinale gerechtshof en rabbijn en leraar van onze gemeente
wiens naam in Israel bekend is (
4)
onder de naam de Gaon [grote geleerde], de rechtvaardige, de vrome,
onze leraar de rabbijn rabbi Aharon Moshe Yitschak zoon van
Avraham het aandenken aan een rechtschapene en heilige zij tot zegen, hoeder van kleinvee (
5) van
de Gemeente van Jeshurun (6)
trots en hoogmoed wierp hij ver van zich af,  bescheiden in zijn gang (7) slechts voor het geloof spande hij zich in op aarde

om het volk van God te onderwijzen de weg waarop licht zal wonen (8) om hun harten alledagen te doen nijgen tot godvrezendheid en ten aanhore van hen ethiek bloot te leggen [=te onderwijzen] (9)

Zo richtte hij een getuigenis op onder Ya’acov en vestigde Torah onder Israel (10),
Zelfs als dit gedenkteken zijn stoffelijke resten zal bedekken,
zal zijn liefde vast in onze harten blijven, want
onder de kroost van Yitschak (1) (2) zal zijn zon en het licht van zijn wijsheid en zijn leer voor eeuwig in de wereld licht geven.
En u mensenkind die voorbij komt, sta stil! en laat uw oog
een traan laten want in de aarde is geworpen de pracht van
Israel (1
1) ach! over het lijk met de passer van God geschetst (12)
God zei om in duister te wonen (1
3), is een vrome verloren van
de aarde (1
4) en is er niet meer want God nam hem (15)
om te aanschouwen
de lieflijkheid van God en steeds zijn heiligdom te mogen bezoeken (1
6): Hij ging
naar het Eeuwige Leven op dinsdag de eerste dag van het Nieuwemaansfeest van Adar II
en werd begraven op donderdag 2 Adar II
van het jaar 5567
T.N.Ts.B.H. (17)

Kanttekeningen.Het gebruik van een deel van een vers is soms letterlijk en soms met een aangepaste zin, gebaseerd op dit deel van een Bijbelvers.

1.     Naam van het door hem (in het Hebr.) geschreven boek

2.     zie Gen. 21:2

3.     zie Gen. 35:20

4.     zie Psalm 76:2

5.     zie Gen 30:36 e.a. en Psalm 100:3
hier overdrachtelijk voor “leider van de gemeente”

6.     Naam van de gemeente volgens Deut. 33:5 e.a. versen

7.     zie Micha 6:8

8.     zie Job 38:19

9.     zie Job 36:10

10.  zie Psalm 78:5

11.  zie Klaagliederen 2:1

12.  zie Jesajah 44:13 (de enige keer dat dit woord in de bijbelvoorkomt)

13.  zie 1 Koningen 8:12

14.  zie Micha 7:2

15.  zie Gen. 5:24

16.  zie Psalm 27:4 (zonder het woordje “steeds”)

17.  Moge zijn ziel gebundeld worden in de bundel van het Eeuwige Leven - Gebaseerd op 1 Samuel 25:29

[Bron:-Akevoth Archief-DB van Ashkenazisch Amsterdam in de 18e eeuw]
Geboorte en overlijden:-Gezinspagina Isaac Abraham Graanboom

[Aanvullende bron:-Geni-pagina Aron Mozes Isaac Graanboom-
private user-last updated 25-06-2020]

echtgenoot van (198)002
vader van (198)023
grootvader van (198)022 

Izak Abraham Graanboom is gehuwd te Amsterdam 1764, dtb740-411 geads. door Abraham Abraham als getuige voor de bruidegom, broeder van de bruidegom en Benjamin Nathan Wolf als getuige voor de bruid

Izak Graanboom was in Amsterdam rabbijn bij de Ashkenazische (Hoogduitse) gemeente als een van de rabbijnen en later rabbijn van de afgescheiden gemeente "Adat Jeshurun" gesticht door enkelen die ook gelieerd waren aan het genootschap Felix Libertate.   
Er is veel literatuur over dit gebeuren en over het tijdvak rond 1800.
2020/11/07
bnnch