Het Stenen Archief - Only completed research

[55927]

(178)351303
5
Leenen, van
Rachelina (Ragellina)
Rachel d.v. Yisrael Eliezer ha-Levi
de Vries
Aron Lazarus de Vries
Lazarus Joosten van Leenen & Mendeltje Mozes
10-12-1809 (zie opm.)
3 Tevet 5570
Appingedam
30-07-1882
14 Av 5642
Appingedam
Appingedam
Onder aan de rechterkant staat BIERUM. Aan de linkerkant staat waarschijnlijk de naam van de steenhouwer.
היא מצבת קברת רחל
פ"נ
אשה חשובה ויקרה
הלכה בדרך ישרה
מצות ה שמרה ידיה
שלחה לאביון מהרה
אשה מרת רחל בת ר
ישראל אליעזר הלוי
ז"ל אלמנת כ אהרן
דע פריהס ז"ל
הלכה לעולמה 
ביום א י"ד מנחם
בשנת תרמ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה 
הפסוק העליון מבראשית לה כ ונבחר בהקשר לשמה רחל
Deze is de gedenksteen van het graf van Rachel
Hier Rust
Een belangrijke en dierbare vrouw,
Zij ging op de rechte weg
Zij hield zich aan Gods geboden, haar handen
Strekte zij rap uit naar de behoeftige
Een vrouw, mevr. Rachel dochter van de heer
Yisra'eel Eliezer ha-Levi
zijn herinnering zij tot zegen, de weduwe van de ge'eerde Aharon
De Vries zijn herinnering zij tot zegen,
Zij ging naar haar Eeuwige Wereld
op zondag 14 Menachem
in het jaar 5642

T N Ts B H 

De bovenspreuk is uit Genesis 35:20 en gekozen vanwege haar naam Rachel.

Menachem=Menachem Av=de treurmaand Av, waarin de vastendag van 9 Av valt, de dag van de verwoesting van beide tempels in Jeruzalem.Menachem=Trooster.
Of haar geboortedatum vlg. de Joodse kalender niet afwijkt van 3 Tevet 5570 kon niet worden vastgesteld, omdat het uur van geboorte niet in de Akte van Bekendheid werd vermeld.

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Appingedam
Datum van aangifte: 31-07-1882
Aktenr: 78
Overledene: Rachelina van Leenen
Leeftijd: 71 jaar
Datum van overlijden: 30-07-1882
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Vader: Lazarus Joosten van Leenen, overleden
Moeder: Mendeltje Mozes, overleden
Weduwe van Aron Lazarus de Vries
Uur van overlijden: des morgens te vijf uur
Zij was moeder van (178)351615, (178)351617, (178)351401, (178)351322, (178)351414, (178)351416, (178)351608, (178)351322, 178)351706 en [Delfzijl (Farmsum)] (179)360813, en grootmoeder van (178)351301 en (178)351507.

Haar echtgenoot Aron Lazarus de Vries die in 't Zand was geboren, is op 52-jarige leeftijd overleden in Appingedam op 22-02-1854. Er staat een foto van zijn steen (nr. 145) in Joden in Noord-Oost Nederland (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen op p. 286). In de vertaling op p. 288 staat dat hij "hoofd van zijn gemeente" was.

Bron: Family Search - Huwelijkse Bijlagen - 07-08-1828
Gemeente: Bierum
(image 1022 uit 3239)
Volgens zijn Militie Certificaat is Aron Lazarus de Vries geboren op 14 Maart 1802 in 't Zandt.
Ragellina van Leenen, minderjarige dochter van Lazarus Joosten de Vries en Mindeltje Moses Cohen, Ehelieden te Appingedam, heeft verklaard, "dat zij uit hoofde dat zij tot de Israëliten behoort, geene doop of geboorte acte kan bijbrengen". 
"Dat zij ter plaatsvervanging daarvan, voor het Kantonaal Vrede Geregt van Appingedam, op den drieentwigsten Mei dezes jaars, ene acte van bekendheid heeft laten opmaken."
Hiertoe verklaarde haar vader Lazarus Joosten van Leenen "dat zijn minderjarige dochter Ragellina Lazarus van Leenen, oud achttien jaaren zonder beroep bij hem inwonende, door hem bij zijn nog in leven zijnde echtgenote Mindeltje Mozes Cohen, in echte is verwekt".
Hij bracht zeven getuigen mee, die verklaarden "dat zij zeer wel kenden Ragellina Lazarus van Leenen als ook haar beide ouders en zeer wel te weeten dat zij op den tienden december achttienhonderd en negen te Appingedam is geboren", "dat zij bijna dagelijks ten huize hunner ouders verkeerden en den juisten datum door bijzondere aantekening durfen bepaalen" en "verder dat zoo verre hun bekend was, geene acte van geboorte ten deezen zal kunen worden erlangen omdat bij de Israëlitische Gemeente, waartoe voornoemde minderjarige nevens de getuigen is behorende, geen geregelde aantekening der geboorten geschiedde en de registers deswegen voor den Burgerlijken Stand nog niet bestonden."
Getuige Hessel Markus Rozeveld was de enige "die niet kon schrijven, nog zijn naam kon tekenen. Terwijl Freerk Cohen, Manuel Rozema en Abraham Levie de Haas hunner namen in het Hebreeuwsch hebben gesteld, als kunnenden geen nederduitsch schrijven."

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Bierum
Datum: 07-08-1828
Aktenr: 10
Bruidegom: Aaron Lazerus de Vries (koopman)
Leeftijd: 26 jaar
Geboortedatum: 25-03-1802
Geboorteplaats: 't Zandt
Woonplaats: Holwierde
Bruid: Ragellina Lazerus van Leenen
Leeftijd: 18
Geboortedatum: 10-12-1809 volgens Acte van Bekendheid
Geboorteplaats: Appingedam
Woonplaats: Appingedam
Vader bruidegom: Lazarus Joosten de Vries, overleden (vleeschhouwer in Holwierde)
Moeder bruidegom: Lea Arents Goltsmit (vleeschhouwerse in Holwierde)
Vader bruid: Lazarus Joosten van Leenen, wonende te Appingedam
Moeder bruid: Mindeltje Mozes Cohen, wonende te Appingedam
Aanvullende informatie: Bruidegom besneden op 25-03-1802 in 't Zandt, volgens Besnijdenis extract

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/10869.shtml 
Het  echtpaar had 13 kinderen (onder wie twee doodgeboren zoontjes), die allen in Appingedam zijn geboren.
Twee van hun zoons die in Appingedam zijn gestorven, hebben blijkbaar geen steen: Mozes in 08-11-1857 op 21-jarige leeftijd en Herman in 09-02-1866 op 12-jarige leeftijd.

Volgens Joden in Noord-Oost Groningen (Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen, p. 106) was haar vader Lazarus Joosten van Leenen blijkens een opgave van belastingplichtige leden der Israëlitische Gemeente in Appingedam uit de Franse periode met 52 frs de hoogstaangeslagene. Ook vóór 1814 was de gemeente blijkbaar niet beperkt tot Appingedam, maar werden daartoe ook gerekend leden die in Farmsum, Katmis, Scharwolde en Termunten woonden.

Over haar vader Lazarus Joosten van Leenen schrijft Han Lettinck in DE JOODSE BEGRAAFPLAATSEN IN DE PROVINCIE GRONINGEN: "Hij behoorde tot een geslacht van Joodse bestuurders. Lazarus nam in 1804 de bank van lening over van de zoon van Mozes Jonas Salomons en Bruintje Calmer Arents."


2021/06/18
bnnch